ĐỒNG HỒ

Liên kết Website

Danh ngôn hôm nay

Từ điển online

Nhập từ cần tra:

Chọn tra theo:



Hôm nay thế nào?

Trao đổi

admin

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Đề thi GVDG Tiếng Anh cấp trường 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NCP (C)
Người gửi: Thế Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:37' 26-10-2010
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 313
Số lượt thích: 0 người
Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO QUảNG NGãI
Trường thpt NGUYễN CÔNG PHƯƠNG
Kỳ THI GVDG CấP TRƯờNG
Năm học : 2010-2011
Ngày thi : ………………………..
Môn: Tiếng Anh
Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ & tên giáo viên dự thi :

Giám thị 1 :
………………………….


Giám thị 2 :
………………………….


Mã phách :
……………...


Giám khảo 1 :
Giám khảo 2:
Điểm :
Mã phách:






_ Đề thi này gồm có 07 (bảy) trang, không kể tờ phách . Làm bài ngay trên đề thi.
Câu 1: Định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam (1 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày 6 mức độ về kiến thức và 3 mức độ về kỹ năng học sinh cần phải đạt được. Theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông, học sinh cần phải đạt được những mức độ nào?
Câu 2: Phương pháp giảng dạy ( 4 điểm)
Advantages and difficulties of using pairwork and groupwork:
What are the advantages of using pairwork?
What are the advantages of using groupwork?
What difficulties might there be?
How would you overcome the difficulties?

1. Write your answers by completing the gaps with the words/ phrases given in the tables below. ( 2 đ)
Advantages

Students can learn from ..................................................... .
More language practice .
Students are more .............................................................. .
Students feel more ............................................................. .
Students help ....................................................................... .
Students have more control over learning .
Teachers can learn more about students’ .............................................................. through monitoring pairwork and groupwork.
Use the following to complete the gaps:
strengths and weaknesses - involved -
each other - secure - each other


1. Complete the solutions with your own ideas. (2 đ)

Possible difficulties
Solutions

Noise.




Students make mistakes.


Difficult to control the class.

Boys and girls don’t want to work together.


Weak groups can’t help each other.


Can’t move the tables

Students don’t work and expect the teacher to teach
Don’t let noise levels become too high – remind ss that there are other classes. However, remember that it is good ‘noise’ and other teachers and principals should acknowledge that this "noise" ..............................................................................

Give enough preparation (whole class, pairwork). Studies show that ss correct each other when ss make mistakes. Teacher ...................................................................................

Give clearly defined tasks (not too long), and give clear ....................................................... . Monitor effectively.

Organise your groups carefully. Encourage boys and girls ................................................................................................. . Explain that in real life we have to talk to each other!

Organise mixed-ability groups so stronger students can help weaker ones. Monitor carefully and encourage ss as you monitor.

Move one row to sit ........................................................... .

Introduce pairwork and groupwork gradually.
Monitor carefully. e.g. For pairwork, use open and closed pairs during the presentation of dialogues and the drill. Gradually extend the pairwork and monitor. Make ss aware of the advantages of pairwork.

For groupwork, the T.’s classroom management must be very clear: seating needs to be considered carefully. If the teacher is using groupwork for the first time, they should demo with a group of ss in front of the class. Ss have to get used to:
starting and stopping when the T. tells them (maybe by using a special signal)
working quietly
listening carefully to instructions
asking Ts. for clarification
asking each other questions, not only the T.



Câu 3: Kiến thức chuyên môn: (4 điểm)
Cho đáp án (không có hướng dẫn chấm và biểu điểm) cho các phần kiểm tra Ngữ âm, Ngữ pháp và Đọc hiểu trong một đề thi Học sinh giỏi THPT sau đây:
EXERCISE 1 ( 1 đ)
Choose the word with the main stress placed differently from that of the others in each group.
A. cartoon B. fiction C. fasten D. horror
A. voyage B. suppose C. tragic D. iceberg
A. championship B. passionate C
 
Gửi ý kiến